Quản lý Học Phần Sinh ViênĐăng nhập

Thông báo: Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại/cải thiện/bổ sung trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 vui lòng thực hiện đăng ký trên hệ thống trực tuyến từ ngày 09/10/2020.