Quản lý Học Phần Sinh ViênĐăng nhập

Thông báo: Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại/cải thiện/bổ sung trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 vui lòng thực hiện đăng ký trên hệ thống trực tuyến từ ngày 14/03/2020.