Quản lý Học Phần Sinh ViênĐăng nhập

Thông báo: Hiện tiểu mục đăng ký học lại/cải thiện/bổ sung; Đăng ký lại buổi học; Đăng ký lại lịch thi/đánh giá đang được tạm khóa để các đơn vị cập nhật/bổ sung dữ liệu. Thời gian xử lý dữ liệu dự kiến hoàn thành và mở lại các tiểu mục chức năng trên dự kiến không trễ hơn 16g00 ngày 22/06/2021.